323 / 2011 Μον. Πρωτ. Λαμίας (περίληψη)

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων. Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.

Οι κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις έχουν προσωρινή ισχύ, δεν επηρεάζουν την κυρία δίκη και μπορεί να ανακληθούν είτε από το Δικαστήριο που τις έχει εκδώσει είτε από το Δικαστήριο της κυρίας δίκης. Κατά τη διάταξη του άρθρου 696 § 3 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, έως την συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υπόθεση, έχει δικαίωμα, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να μεταρρυθμίσει ή ν' ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του, εφόσον επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της.

 

997 / 2011 Μον. Πρωτ. Λαμίας (περίληψη)

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων. Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας οριστικής απόφασης.

Όποιος επικαλείται επικείμενο κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης που θα υποστεί, έχει το δικαίωμα (άρθρο 912 του ΚΠολΔ) να ζητήσει να ανασταλεί η εκτέλεση οριστικής αποφάσεως, η οποία έχει σύμφωνα με το άρθρο 910 παρ. 4 του ΚΠολΔ κηρυχθεί εκτελεστή, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εφέσεως που έχει ασκήσει νομότυπα και εμπρόθεσμα.  

104 / 2011 Ειρηνοδικείο Αταλάντης (περίληψη)

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων. Ανατροπή κατάσχεσης.

Όποιος τρίτος επικαλείται έννομο συμφέρον (αναγνωρισμένη απαίτηση), έχει το δικαίωμα (διάταξη του άρθρου 1019 ΚΠολΔ) να ζητήσει ανατροπή της κατασχέσεως που επιβλήθηκε στον οφειλέτη με επίσπευση άλλου δανειστή για το λόγο, ότι παρήλθε ο νόμιμος χρόνος από την ημερομηνία επιβολής της κατασχέσεως χωρίς να επακολουθήσει πλειστηριασμός.